اعضای هیات علمی و کمیته داوران

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

دکتر محمد رضا قربانی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2

دکتر عاطفه مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی  تهران جنوب

3

دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی  تهران جنوب

4

دکتر جمال فیاضی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

5

دکتر منصور غنیان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

6

دکترمحمد امین آسودار

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

7

دکترمیترا چراغی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

8

دکترسعید جاهدی پور

دانشگاه پیام نور مشهد

9

دکتراحمد ثمریها

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات

10

دکترآزیتا کوشافر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

11

دکتر نصراله زاده

دانشگاه قم

12

دکتر بردبار

دانشگاه قم

13

دکترمتقی

دانشگاه قم

14

دکترخدادادی

دانشگاه قم

15

دکتررستمی ورتونی

دانشگاه قم

 16       دکترموسی کشاورز 
دانشگاه هرمزگان
17 دکترنیما ارزانی 
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
18 دکتر آتنا فاروجی اسلامی دانشگاه پیام نور مشهد
 19 دکتر نوشین گشمردی

دانشگاه فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر بوشهر