ساختار سازمانی کنگره

صفحه اصلی > ساختار سازمانی کنگره

 

دبیر کل کنگره
مهندس مسلم مومنی (رئیس مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار(

رئیس کنگره
مهندس فرزانه براتی (معاون پژوهش، تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار)

دبیر علمی کنگره
دکتر بهروز بهروزی راد (معاون پژوهشی انجمن حمایت از طبیعت ایران(